Trà Lĩnh: Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Trà Lĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Lĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Trà Lĩnh đã tích cực đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Ủy ban MTTQ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận. Như trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện đã vận động xây dựng quỹ nông thôn mới được trên 1 tỷ đồng, tổ chức đêm chung tay xây dựng nông thôn mới được 600 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp được trên 4 tỷ đồng, trên 15.000 ngày công lao động, vận động  nhân dân hiến đất được trên 54.000 m2 đất để làm các công trình nông thôn mới; các hoạt động chăm lo cho người nghèo đền ơn đáp nghĩa được triển khai kịp thời với nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết được 72 nhà; hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật tại các hội nghị cho trên 8.000 lượt người; phối hợp tổ chức 211 hội nghị tiếp xúc cử tri qua các cuộc tiếp xúc đã kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Trà Lĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra 05 chương trình hành động trong đó: Tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cưởng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quẩ hoạt động  của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Ủy viên, Ủy ban MTTQ huyện Trà Lĩnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 46 đồng chí tham gia ủy viên, Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đồng chí Hoàng Thị Nha được bầu giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Lĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Bế Gia - Mạnh Quân

Chuyên mục: