Phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Chiều ngày 05/6, huyện Trà Lĩnh tổ chức Họp chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

Lãnh đạo huyện ủy phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện thông qua Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện năm 2019; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2019; khái quát một số nội dung chuẩn bị cho diễn tập và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới; một số nội dung chuẩn bị cho diễn tập A2; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ và quán triệt kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện.

Các thành viên tập trung thảo luận bổ sung và đề xuất một số biện pháp đổi mới về phương pháp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ trong tổ chức diễn tập bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế. Trên cơ sở ý định diễn tập và hướng dẫn của cơ quan thường trực Ban CHQS huyện, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và nghiên cứu hướng dẫn xây dựng văn kiện diễn tập bảo đảm nghiêm túc, chất lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế nhằm tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất./.

Thanh Huyền - Mạnh Quân

Chuyên mục: