Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX thống nhất thông qua các chỉ tiêu phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2019

Trong 02 ngày 24-25/6, Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 08 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất thông qua 06 nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội huyện Trà Lĩnh tiếp tục có bước phát triển ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt so kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đựợc duy trì và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 51,6% Nghị quyết HĐND huyện giao. Thu ngân sách thực hiện đến ngày 31/5 đạt gần 27 tỷ đồng, bằng 100,4% so với nghị quyết HĐND huyện giao. 02 xã đạt và giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước được tập trung đẩy mạnh, đạt hiệu quả. Công tác văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội, công tác thanh tra, tư pháp, thi hành án dân sự, quốc phòng an ninh được duy trì và thực hiện tốt. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, cởi mở, trách nhiệm.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận các báo cáo của UBND, HĐND huyện và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới sát thực tế từng địa phương, đơn vị.

Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 với tỷ lệ nhất trí cao. Đồng thời, ngay sau kỳ họp, các Ban HĐND huyện,  đại biểu HĐND các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện nhằm đưa các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Một số hình ảnh về kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Nông Văn Đàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

 Chủ tọa Kỳ họp 

Đồng chí Trịnh Trường Huy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, giải trình tiếp thu tại kỳ họp./.

Thanh Huyền – Mạnh Quân

Chuyên mục: