Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2019

Từ ngày 18/6 đến ngày 30/6/2019, huyện Trà Lĩnh tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2019 cho 84 đảng viên mới đến từ các Chi, Đảng bộ của huyện.

Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2019 

 Các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung cơ bản gồm: Chủ nghĩa Mac - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, các học viên viết bài thu hoạch cá nhân để làm cơ sở nhận xét, đánh giá cấp chứng chỉ./.

Thu An – Nông Thương

Chuyên mục: