Hội nghị quán triệt, triển khai và tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trà Lĩnh

Chiều ngày 2/7/2019, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và tập huấn nghiệp vụ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị đã quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trà Lĩnh thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Theo dự thảo kế hoạch của UBND huyện, trong năm 2019, huyện Trà Lĩnh tiến hành thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 84/95 xóm hiện nay chưa đạt 50% quy mô số hộ theo quy định, giữ nguyên trạng 11/95 xóm chưa đạt 50% quy mô số hộ theo quy định. Đối với cấp huyện: thực hiện sáp nhập huyện Trà Lĩnh vào huyện Trùng Khánh. Đối với cấp xã: sáp nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã (Cô Mười, Lưu Ngọc) chưa đạt 50% của 2 tiêu chí về diện tích và dân số với 02 đơn vị hành chính cấp xã liền kề (Quang Vinh, Quang Hán). Sau khi sắp xếp, huyện Trà Lĩnh có 08 đơn vị hành chính cấp xã/ 10 xã, thị trấn, giảm được 02 xã; có 70/123 xóm, tổ dân phố, giảm được 53 xóm, tổ dân phố.

Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận; hướng dẫn nội dung, quy trình, định mức, kinh phí thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện./.

Thu An – Nông Thương

Chuyên mục: