Nghị quyết chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của hội đồng nhân dân huyện Trà Lĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số ký hiệu: số: 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/6/2019
Người ký: Nông Văn Đàm
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết