Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019

Số ký hiệu: số: 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/6/2019
Người ký: Nông Văn Đàm
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết