Cung cấp thông tin thời sự thường kỳ cho 123 đại biểu người có uy tín lần thứ nhất năm 2019

Ngày 24/7, huyện Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ cho 123 đại biểu người có uy tín lần thứ nhất năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; công tác Dân tộc trên địa bàn huyện; triển khai phổ biến một số văn bản pháp luật mới ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn huyện hiện có 123 người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, với sự phát huy tích cực của người uy tín, đồng bào đã xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những người có uy tín đã huy động hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân, tham gia cùng chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng, góp ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa, cải tạo đường giao thông nông thôn, nhất là ờ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thông qua hội nghị cung cấp thông tin, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới./.

Thu An – Nông Thương

Chuyên mục: