Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII )

Ngày 30/6, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 điểm cầu các huyện, thành phố về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành ( đợt II/2018).

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến​ tại điểm cầu huyện Trà Lĩnh

 Hội nghị triển khai các nội dung: Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Học tập, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW; Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng./.

Mạnh Quân

Chuyên mục: