UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7

Ngày 9/7, UBND huyện Trà Lĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Lãnh đạo UBND huyện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể  đã có thành tích thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017

6 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt 9.720 tấn, =51,5%KH; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3,246 tỷ đồng, =54% Nghị quyết HĐND huyện giao. Chi xây dựng cơ bản và mục tiêu hơn 17 tỷ đồng; Tổng kim ngạch XNK đạt hơn 33 triệu USD; Thu ngân sách đạt 25,254 tỷ đồng. Cung ứng đầy đủ giống, vật tư, phân bón cho sản xuất; đàn gia súc gia cầm được duy trì và phát triển ổn định. Thành lập mới 01 HTX, đạt 100%KH. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã đạt thêm 4/34 tiêu chí đăng ký thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đã đạt lên 85 tiêu chí, trung bình đạt 9,44 tiêu chí/ xã.

6 tháng cuối năm, huyện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phấn đấu đến cuối năm 2018, xã Quang Hán đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt thêm từ 02 tiêu chí trở lên.

 Tại phiên họp, UBND huyện Trà Lĩnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Cao Bằng cho xã Quang Hán và thị trấn Hùng Quốc đã có thành tích thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017./.

Thu An – Mạnh Quân

Chuyên mục: