Hội nghị sơ kết công tác QS, QP 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Ngày 19/7, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 5 năm (2013 – 2018 ) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020.

 Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 5 năm  thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương 

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Lĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đơn vị đã tổ chức ra quân huấn luyện đúng theo kế hoạch; lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện đủ quân số và nội dung; huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới được 80 công; công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao.

Về thực hiện Nghị quyết 765 của quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn quán triệt Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo, cơ quan, đơn vị về công tác huấn luyện sẵn sang chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Phương pháp huấn luyện đã có nhiều đổi mới phù hợp với nội dung và đối tượng huấn luyện đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình mới, đơn vị đã vận dụng sáng tạo giữa lý thuyết và kinh nghiệm, nâng cao tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn phẩm chất bộ đội “Cụ Hồ”; qua đó chất lượng huấn luyện được nâng cao rõ nét, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt 98,8%, qua các đợt kiểm tra của cấp trên luôn đạt 100% yêu cầu./.

Bế Gia

Chuyên mục: